Humanisme, misoginisme i feminisme

La literatura d'idees a l'Edat Mitjana

Una webquest per a Primer de Batxillerat

Introducció

Si entreu en una llibreria i feu una ullada als llibres, veureu que majoritàriament tenen com a objectiu entretindre'ns amb temes d'allò més variats. A l'Edat Mitjana, en canvi, la major part dels escriptors ho feien sobre temes religiosos amb la intenció de dirigir la conducta dels seus conciutadans. Concretament, els textos triats en aquesta webquest, tracten de guiar el comportament de les dones i s'inclouen dins del corrent que anomenem misogínia.

Per contra, hui en dia la lectura no està massa de moda; però la societat de consum posa al nostre abast moltes altres maneres de divertir-nos: consumim les pel·lícules de moda, mengem en els llocs de marca, ens vestim amb la roba de la nostra tribu... i, perquè no deixem de fer-ho, la indústria fabrica contínuament identitats noves perquè seguim sent la perxa on col·locar-nos l'estil de vida creat per a nosaltres.

-Alà, què negativa! Jo em pose el que vull i vaig on vull. I també menge el que m'agrada!

I hui en dia, ser un masclista ja no s'estila! N'hi ha igualtat!

Tal vegada siga negativa o tal vegada siga realista! Però la feina que us propose és caminar per la literatura d'idees de l'Edat Mitjana, de la mà de Francesc Eiximenis, de Sant Vicent Ferrer, de l'humanista Bernat Metge, de Jaume Roig i d'Isabel de Villena, amb l'objectiu que tingueu més elements per a criticar no solament el model educatiu que pretenien difondre aquests autors, especialment cap a les dones, sinó també per a ser més crítics amb els elements de la cultura actual que no ens deixen ser tan lliures, ni tan feliços, ni tan iguals com voldríem.

 

Tasca

La tasca que haureu de realitzar és un text expositiu sobre la misogínia medieval i la pervivència o no d'aquesta ideologia a través del masclisme a l'actualitat.

 

Procés

1. Obriu un document de text en l'editor que utilitzeu normalment o utilitzeu l'editor en línia de google.

2. Responeu a les qüestions dels textos A a I. Consulteu les pagines que apareixen en l'apartat de Recursos. Important: no cal que cuideu massa la presentació de les respostes, ja que aquestes són un esborrany que haurà de servir per a elaborar el text expositiu.

  • Text A. Misògin i moralista: F. Eiximenis

  • Text B. La misogínia de Jaume Roig

  • Text C i D. Les dones i els hòmens en Bernat Metge

  • Text E. L'antihumanisme de Sant Vicent Ferrer

  • Text F i G. Humanisme i populisme: Sant Vicent Ferrer i Bernat Metge

  • Textos H i I. Isabel de Villena i la Vita Christi

3. Una vegada contestades les preguntes, seleccioneu la informació més rellevant, feu-vos un esquema del text expositiu i comenceu a redactar-lo. 

4. Haureu d'entregar-me el comentari dels textos i el text expositiu.

 

Recursos

 

Autors i obres

Misogínia

Lilith

Igualtat

Dones en xarxa
 

Avaluació

 

Selecció de la informació: Heu consultat totes les fonts d'informació donades? Heu seleccionat la informació necessària? Se citen les fonts d'informació?

Contingut: Heu reelaborat el text, en lloc de copiar-lo directament de les fonts d'informació? Està escrit en les vostres paraules? La informació que aporta el text és interessant i personal? És crítica?

Estructura del text: : la informació es presenta de manera organitzada i és clara i concisa? Els paràgrafs són clars i entenedors? La puntuació és l'adequada? Heu usat connectors per a estructurar el text? Heu començat el text amb una introducció i l'heu acabat amb una conclusió?

Propòsit: El text aconsegueix el seu propòsit, que és donar informació sobre la misogínia medieval i el sexisme a l'actualitat? El grau de formalitat és adequat al propòsit del text?

Ortografia i gramàtica: Heu usat el corrector ortogràfic? N'hi ha errors ortogràfics o gramaticals? Heu usat la variant dialectal adequada?

Presentació: És atractiva? El tipus de lletra és llegible? Els recursos gràfics usats, són adequats?