Les dones i els hòmens en Bernat Metge


 Text C::   DE COM SÓN LES DONES SEGONS TIRÈSIAS

   

A

      Fembra és animal imperfet, de passions diverses desplasents e abominables, no amant altra cosa sinó son propi cors [cos] e delits [plaers]. 

 Elles, coneixents llurs defalliments, volen que hom pens que elles hagen [tenen] moltes coses que natura no els ha donat. E per haver [tindre] especialment la carn lluent e clara, no curants que n'envelleixen abans de temps e en perden les dents e puden fortment, sinó que les aigües, perfums, algàlia, ambre e coses aromàtiques que porten supleixen llur pudor, pinten-se [es pinten] amb innumerables ungüents e colors.

 

B

 

Tot llur estudi e pensament e altres coses no giren sinó a robar e enganar [enganyar] los hòmens. E sobre açò, e per saber semblantment si els deu venir bona ventura o mala, o si morran [moriran] llurs marits abans que elles, o llurs amadors, consulten [...] los astròlegs, los nigromàntics e les fetilleres e los devins, e especialment aquells qui moltes vegades són estats presos e punits per divinar [endevinar], los quals enriqueixen dels béns de llurs marits.

 

C

Què et diré de llur avarícia? Si ho començaré, dubta'm que me'n puga lleixar [parar]. Ultra los grans furts que fan als marits e a llurs fills pubills, e l'extorsió als amadors que molt no els plaen, veges a quantes viltats se sotsmeten per créixer e aconseguir gran aixovar. No es poria trobar algun vell bavós, ab los ulls llagremosos [...] per vil, sutze e disformat que sia, que elles per marit rebujassen solament que el vegen ric e opulent.

   D

De fermetat no n'han gens: en un moment ploren e rien, desitgen e avorreixen, volen e no volen una mateixa cosa cent vegades

Bernat Metge, Lo somni, llibre terç, Ed. 62  

Qüestions:

a) Lo somni és, com el seu nom indica, el relat d'un somni de l'autor, en el qual es va trobant amb diversos personatges. En el Llibre Tercer, Metge parla amb Tirèsias i aquest critica a les dones (textos A a D). Enumera els defectes que segons Tirèsias tenen aquestes. (Si tens problemes amb el significat d'algunes paraules, consulta els diccionaris, especialment el DCVB)

b) Hi ha alguna característica qualificada com a negativa que nosaltres considerem hui en dia com a positiva? Per què creus que es dóna aquesta diferència?

 


Text D::   DE COM SÓN ELS HOMES SEGONS METGE

   

E

      Dites per Tiresias aquestes paraules, a la mia memòria ocorrec que jo li havia ofert dessús [anteriorment] dir, per excusació de les dones, lo mal qui en los hòmens és; e que no era meravella si elles, qui no havien tanta perfecció com los hòmens, erraven, pus los hòmens faïen semblant e pitjor.

F

E en res que et diga dels hòmens no t'hi entenes tu, car no ho entén a dir de tots, sinó tan solament dels hòmens dolents e viciosos; e per semblant forma has tu usat, si no m'engan [m'equivoque], en lo maldir de dones.

  G

[...] que si les dones erren, sí [també] en [ho] fan los hòmens, e que si no mereixen ésser amades, no tant poc los hòmens; e que si deuen ésser menyspreades per inconstància e altres vicis, semblant ho deuen ésser los hòmens; e per consegüent sien dignes de menor reprensió, si erren, que aquells, e de no tan gran blasme com dessús has dit.

Bernat Metge, Lo somni, llibre quart, Ed. 62  

Qüestions:

a)  Què pensa Bernat Metge de les dones? I dels hòmens?

b)  Per què creu que les dones han de ser menys criticades que els hòmens quan obren malament?

c) Busca informació sobre l'Humanisme i explica per què Bernat Metge ho és.

d) Canvia amb l'Humanisme la consideració de la dona?

 

Següent text

Pàgina principal