La misogínia de Jaume Roig

 


 Text B:    L'ESPILL O LLIBRE DE LES DONES

 A

 

 

295    tots, si·m creureu,

297    no mai amar, 

299    mai inquirir  

301    jamés caçar,  
303    foc inmortal,  
305    dones dampnades,    
307    d’aquell verí 
309    al llur antic
311    Eva, de mort 
313    on fou formada.
315    llexà llavor 
317    e gran malea
319    e quantes són
321    són diablesses,

294   De mon parlar,

296    elegireu

298    ans desamar,

300    ni perseguir,

302    menys abraçar
304    d’infern portal:
306    enverinades
308    ab que ferí,
310    primer amic,
312    dins aquell hort
314    Per llur errada
316    de frau, error
318    a sa ginea; [descendència]
320    ara ’en lo món,

322    dimoniesses,

             Jaume Joig. Espill o llibre de les dones. (Prefaci segona part). Ed. 62

B

 

367    de qualque stat,  
369    lley, nació,  
371    grans e majors,
373    jóvens e velles
375    malaltes, sanes,

377    juïes, mores,
379    roges e blanques,
381    les geperudes, 
383    franques, catives,
385    qualssevol sien: 
387    ésser ver creen; 
389    procés de pensa  

391    ni part oir;  
393    sols, pronuncien:   

395    que cert no saben.  

397    sempre varien,    

399    sens ficció; 

401    rien e ploren; 

403    quant són pus sanes;    

366    Doncs, dic que totes,

368    color, edat,
370    condició,
372    txiques, menors,
374    lleges e belles,
376    les cristianes,
378    negres e llores,
380    dretes e manques,
382    parleres, mudes,
384    quantes són vives,
386    tot quant somien
388    del que no veen
390    fan, sens defensa
392    per presumir
394    ver sentencien
396    Mentint se gaben [es vanaglorien],
398    jamai se rien
400    per tració [costum]
402    criden que·s moren
   
    

            Jaume Joig. Espill o llibre de les dones. (Prefaci tercera part). Ed. 62

C

 

460    Pres lo marit,  

461    saber treballen:    

462    prim l’escandallen,  [el medeixen] 

[...]

 

475    si les conplau. 

476    com fan l’esclau,      

477    lo tracten, manen;    

478    axi'l debanen [exprimeixen]  

479    com un capdell;   

480    com en fluxell    

481    desus [damunt] li seen [s'asseuen]

482    e menys lo preen [el valoren]   

483    que un fesol;      

484    sens llum, cresol    

485    li fan tenir;      

486    per reverdir   

487    en sec lo planten;        

488    rient se'ncanten:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaume Joig. Espill o llibre de les dones. (Prefaci tercera part). Ed. 62

 

 

 

Qüestions:

 

a)  Busca informació sobre l'Espill. Fes-ne un breu resum.

b) Confecciona un relació dels arguments de Roig contra les dones. Què et semblen? (Si tens problemes amb el significat d'algunes paraules, consulta els diccionaris, especialment el DCVB)

c) Quins motius podia tindre Jaume Roig per a considerar d'aquesta manera les dones? Pensaven igual els seus contemporanis? Per què?

d) Hi ha a l'actualitat persones misògines? Què pensen de les dones? Per què creus que passa això? Podem fer alguna cosa per a evitar-ho?

Següent text

Pàgina principal