Sor Isabel de Villena


 Text H:   VITA CHRISTI

 

... i vull que vós sigueu tinguda en gran reverència i devoció, per hòmens i dones, com a mare singular de tots, i que per ells contínuament sereu intercessora en la meua presència, especialment per les dones, a les quals jo faré innombrables gràcies per amor vostra, si conec que us tenen en singular devoció i reverència, car jo he manat honrar la mare als qui volen viure llargament en amor i gràcia meua [...] Ara comencen els goigs i alegries vostres, que fi no tindran: ja el vostre pecat és remés i perdonat. Ja no parlareu amb les vostres filles, que ací són, més que de delits i plaers, veient-vos per mi tan amades i glorificades: gran ha estat el vostre pecat, i gran redempció heu merescut per mitjà de la vostra digna penitència.  

Isabel de Villena, Vita Christi, Institutió Alfons el Magnànim

 

Qüestions:

a)    El text anterior és un fragment del Vita Christi on Jesucrist, mort i al cel, parla amb Eva que es troba als Llimbs.  Fes-ne un resum.

b)     Com tracta Isabel de Villena el pecat d’Eva? Hi ha diferències amb Eiximenis o Roig? Explica-les

 

Text I

 

§      COM LES DONES QUE VENIEN A LLAVAR AL RIU PREGAVEN LA SENYORA MANÀS AL SEU FILL   QUE ELS GUARDÀS LA ROBA.  

§      DE L’ALEGRIA QUE LA SENYORA TINGUÉ QUAN EL SEU FILL COMENÇÀ A PARLAR.

§      COM EL TERÇ DIA, TORNANT LA SENYORA A JERUSALEM PER CERCAR EL SEU FILL, TROBÀ AQUELL AL TEMPLE.

§      COM EL SENYOR RESSUSCITÀ EL FILL D’UNA DONA VIUDA.

§      COM LA GLORIOSA MARTA SERVIA AL SENYOR AMB MOLTA DILIGÈNCIA I DIGUÉ A SA SENYORIA MANÀ A SA GERMANA MAGDALENA QUE LI AJUDÀS A PORTAR EL TREBALL.

§      COM EL SENYOR GUARNÍ UNA DONA QUE TENIA DIVUIT ANYS QUE ANAVA ENCORVADA I NO PODIA MIRAR EL CEL.

§      COM LOS SANTS REIS SUPLICAREN LA SENYORA LOS COMUNICÀS LO SEU FILL, QUE EL POGUESSEN TENIR AL BRAÇ, E FOREN CONTENTATS EN SON DESIG.

§      COM LA SENYORA FON AVISADA QUE FUGÍS EN EGIPTE, CAR HERODES VOLIA MATAR LO SENYOR FILL SEU.

§      COM LA SENYORA VINGUÉ EN UNA CIUTAT D’EGIPTE ON ATURÀ SET ANYS, VIVINT EN ESTREMA POBREA.

§      COM LO SEGÜENT DIA LA SENYORA IXQUÉ DE CASA CERCANT LO SEU FILL.

§      COM LA SENYORA CRIDÀ LO SEU ESPÒS JOSEP QUE OÍS LO SEU FILL, QUI JA HAVIA COMENÇAT A PARLAR.

§      COM LA SENYORA E JOSEP TREBALLAVEN DE SES MANS PER GUANYAR LA VIDA, E LO SENYOR LOS AJUDAVA DEL QUE PODIA.

  

Qüestions:

a)     El text anterior està format pels titulars d’alguns dels capítols del Vita Christi. Què et semblen?

b)     Compara el fragment de la Vita Christi que diu: “Com la senyora fon avisada que fugís en Egipte, car Herodes volia matar lo Senyor fill seu”, amb l’evangeli de Sant Mateu 2, 13-15, on diu “...heus ací que l’àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep i li va dir: Alça’t i fuig cap a Egipte amb l’infant i sa mare...”

c)     Tenint en compte que Isabel de Villena escrivia per a les monges del convent, quina era la intenció de l’autora:  ensenyar la vida de Crist, mostrar la importància de les dones en la vida de Crist, subvertir i revoltar les monges contra el masclisme de l’església i de la societat en general, respondre a través de la literatura a la misogínia de Jaume Roig, etc.  Argumenta la resposta.

Pàgina principal