Les trobairitz

 


Menú
Introducció
Tasca
Procés
Recursos
Avaluació

Procés: el text expositiu

 

1. QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE LA TASCA?

 

Escriure un text expositiu sobre les trobairitz on es done resposta a: 

  • Què és la poesia trobadoresca? Trets fonamentals. On i quan es produeix? Qui en són els autors?

  • Es correspon l'estatus real de la dona a l'Edat Mitjana amb l'elevació de la dama de la poesia trobadoresca? Són seriosos els trobadors en la seua adoració de la dama? Són menys misògins que els seus contemporanis?

  • És real l'adulteri que semblen mostrar les relacions trobadoresques

  • Per què només hi ha trobadores a Occitània? Què hi havia de diferent en aquest petit territori?

  • Quines diferències trobes entre els barons trobadors i les dones trobadores en la manera de tractar el tema de les relacions amoroses?

  • Quines semblances i quines diferències hi ha entre les relacions amoroses a l'actualitat i les descrites pels trobadors i les trobairitz?

  • Hi ha diferències a l'actualitat entre la manera d'estimar dels homes i de les dones?

  • etc.

2. D'ON ES POT TRAURE LA INFORMACIÓ I LES IDEES PER AL TEXT?

3. ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ.

4. REDACCIÓ. Obriu un document de text en l'editor que utilitzeu normalment. Consuteu l'apartat avaluació.

5. REVISIÓ. Per a la correcció ortogràfica, utilitzeu el corrector ortogràfic del word i els diccionaris on-line.