Les trobairitz

 


Menú
Introducció
Tasca
Procés
Recursos
Avaluació

Avaluació

 

Qüestionari per a revisar el text expositiu 

 

1. Situació de comunicació

 • El text és adequat al destinatari i al tema?

 • Queda clar què pretens aconseguir amb el text? No oblides que l’objectiu dels textos expositius és fer entendre alguna cosa, és a dir, té una funció didàctica i informativa.

2. Elaborar el contingut

 • És adequada la quantitat d’informació?

 • I la qualitat? Conté el text informació rellevant? Has eliminat dades supèrflues?

 • Has presentat la informació de manera lògica i amb la jerarquia adequada?

 • Has explicat les idees de forma clara i amb els exemples necessaris?

 • Ho has explicat amb les teues paraules?

 • Has posat entre comes les paraules textuals d'altres?

3. Estructura

 • És entenedor i lògic per al lector l’ordre en què has organitzat les idees? Sabrà distingir-hi el que és principal del que és secundari?

 • S’ajusta el text a l’estructura general prototípica del tipus d’escrit? Tingues en compte que l’estructura típica dels textos expositius és: introducció, on es presenta el tema de què es parlarà; desenvolupament del tema, i conclusió, que sol correspondre a una síntesi del que s’ha dit.

4. Paràgrafs

 • Hi ha paràgrafs introductoris, de desenvolupament i de cloenda?

 • Cada paràgraf desenvolupa un apartat del tema o subtema?

 • Cada paràgraf conté una idea central?

 • És equilibrada l’extensió dels paràgrafs?

 • Estan ben marcats gràficament en la pàgina? Respectes els sagnats?

5. Puntuació

 • Has puntuat el text de manera correcta? Has utilitzat també punts i comes?

 • Has revisat que no hi haja coma entre subjecte i verb o entre verb i complement?

 • Has procurat que les oracions no siguen massa llargues i amb mols incisos?

6. Connectors

 • La quantitat de connectors lògics i metadiscursius que uses per a unir les frases és suficient? 

 • Els fas servir de forma adequada?

7. Coherència i cohesió semàntica i coherència verbal

 • És apropiat el vocabulari emprat al tipus de text i al destinatari?

 • Fas servir la terminologia precisa? Hi ha la repetició de les mateixes paraules?

 • Hi ha concordança entre els temps verbals que has usat en el text?

8. Paraules, frases i estil

 • Has evitat estereotips, tics i paraules buides?

 • Has usat oracions subordinades adequadament?

 • Resulta un text atractiu? Incita a la lectura?

 • Utilitzes el to adequat (neutre, enèrgic, irònic, humorístic, melodramàtic, moralista...)

 • Podries introduir en el text algun recurs retòric (comparacions, frases fetes, jocs de paraules, paraules amb doble sentit, preguntes retòriques...)?

9. Normativa

 • Has repassat totes les qüestions de normativa (ortografia, morfologia i sintaxi)?

 • Has utilitzat adequadament el corrector ortogràfic del Word?

10. Presentació

 • Has tingut en compte de respectar els marges, de posar títols i de marcar correctament els paràgrafs amb el sagnat?

 • Has justificat el text?

 • Presenta el text una disposició atractiva?

 • Utilitzes els recursos gràfics convenients?

11. Valoració del contingut

 • Presentes idees pròpies? Aquestes són democràtiques i obertes?

 • Mostres una visió igualitària de les relacions?

 • Ets capaç de relacionar els textos antics amb la vida a l'actualitat amb esperit crític?

 (Elaborat a partir de G. Gómez i M. Tomás: Pràctiques d’expressió escrita, Marfil, Alcoi,1997, i de M. J. Cuenca: Comentari de textos, Edicions del Bullent, Picanya,1996)